Հայ Աստվածաբանության Աղբյուրները

Աղբյուրները մենք դասավորել ենք ըստ հետևյալ բաժինների.

 

Բնագրեր

Այստեղ մենք հավաքել ենք բոլոր հղումները, որոնք տանում են գրաբար բնագրերին» տեսածրված տպագիր գրքերին կամ տեսածրված ձեռագրերին։ Որոշ դեպքերում բնագրերը մատչելի են նաև տեքստային տարբերակով։ Տեքստերը հիմնականում գտնվում են Հայաստանի Ազգային Գրադարանի, այլ գրադարանների հավաքածուներում, ինչպես նաև Հայ Մատենագրության Թվանշային Գրադրանի կայքում։

Մենք թվարկել ենք հեղինակներին ժամանակագրական կարգով՝ համաձայն իրենց գործունեության ժամանակի, այլ ոչ թե հրատարակման ժամանակի։

 

Թարգմանություններ

Այս բաժնում հղել ենք կամ հիշատակել Հայ Աստվածաբանների աշխատությունների թարգմանությունը նոր լեզուների՝ ներառյալ աշխարհաբար հայերենը։

 

Կարևորագույն աշխատությունների մատենագրություն

Այս բաժնում մենք հավաքել ենք Հայ Աստվածաբանության մասին մեզ հայտնի ամենակարևոր աշխատություների վերնագրերը։ Հեղինակային իրավունքից ազատ աշխատությունները, որոնք մատչելի են, կհղվեն։ Մենք աստիճանաբար ընդյալնելու ենք աշխատությունների ցանկը և շնորհակալ կլինեինք, եթե դուք օգնեիք լրացնելու այս մատենագրական ցանկը այն հետազոտությունների վերնագրերով, որոնք կառաջարկեիք որպես կարևոր այս ասպարեզի համար։